Суд части чини пет чланова, предсједник и четири члана из редова чланова Коморе. Скупштина Коморе бира чланове Суда части на мандатни период од пет година.

Суд части доноси одлуке гласањем натполовичном већином. Суд части дјелује у складу са Статутом коморе, Етичким кодексом  и Правилником о дисциплинским мјерама.

Суд части одлучује о:

  • повредама етичког кодекса,
  • повредама права и обавеза чланова којима се нарушава углед и достојанство професије,
  • неизвршавању обавеза чланова Коморе,
  • повредама Статута и других аката Коморе за које се могу изрећи дисциплинске мјере сагласно општем акту Коморе.