Комора обавља сљедеће послове:

  • заступа и штити интересе чланова Коморе,
  • организује стручно усавршавање својих чланова,
  • издаје, обнавља и одузима одобрење за обављање стручних послова у области пољопривреде,
  • покреће иницијативе за доношење или измјену закона и других прописа из области пољопривреде,
  • даје мишљење на нацрте и предлоге закона и друге прописе из области пољопривреде,
  • доноси кодекс професионалне етике,
  • врши упис чланова Коморе у именик који јејавна књига,
  • издаје легитимацију члановима Коморе.

Комора обавља и друге послове који јој се законом повјере као јавна овлашћења.