Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske je nezavisna, profesionalna i strukovna organizacija koja čuva ugled, čast, prava i interes inženjera poljoprivrede Republike Srpske.

Komora je osnovana u junu 2009. godine na osnovu Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik RS 59/09). Konstitutivna skupština održana je tek 21. jula 2010. godine. Tom prilikom izabran je predsjednik Komore, članovi Izvršnog i Nadzornog odbora. Sjedište joj se nalazi u Banjoj Luci i ima svojstvo pravnog lica, kao i svoj račun. Komora može organizovati i regionalne kancelarije. Rad Komore i njenih organa je javan. Komora sarađuje sa komorama i strukovnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede država okruženja i drugih zemalja.

Članovi Komore mogu biti diplomirani inženjeri poljoprivrede, odnosno agronomije svih smjerova, diplomirani inženjeri biotehničkih nauka agronomskog smjera i inženjeri poljoprivrede koji obavljaju stručne poslove u oblasti poljoprivrede. Članovi mogu biti i inženjeri poljoprivrede koji nisu zaposleni, zaposleni van struke i penzionisani inženjeri poljoprivrede. Komora može imati i počasne članove koji su dali poseban doprinos razvoju poljoprivrede, kao i članove donatore.

Za obavljanje određenih stručnih poslova iz oblasti poljoprivrede inženjeri poljoprivrede polažu stručni ispit. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske donosi pravilnik kojim propisuje uslove i način polaganja stručnog ispita.