Комора инжењера пољопривреде Републике Српске је независна, професионална и струковна организација која чува углед, част, права и интерес инжењера пољопривреде Републике Српске.

Комора је основана у јуну 2009. године на основу Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске (Службени гласник РС 59/09). Конститутивна скупштина одржана је тек 21. јула 2010. године. Том приликом изабран је предсједник Коморе, чланови Извршног и Надзорног одбора. Сједиште јој се налази у Бањој Луци и има својство правног лица, као и свој рачун. Комора може организовати и регионалне канцеларије. Рад Коморе и њених органа је јаван. Комора сарађује са коморама и струковним организацијама из области пољопривреде држава окружења и других земаља.

Чланови Коморе могу бити дипломирани инжењери пољопривреде, односно агрономије свих смјерова, дипломирани инжењери биотехничких наука агрономског смјера и инжењери пољопривреде који обављају стручне послове у области пољопривреде. Чланови могу бити и инжењери пољопривреде који нису запослени, запослени ван струке и пензионисани инжењери пољопривреде. Комора може имати и почасне чланове који су дали посебан допринос развоју пољопривреде, као и чланове донаторе.

За обављање одређених стручних послова из области пољопривреде инжењери пољопривреде полажу стручни испит. Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске доноси правилник којим прописује услове и начин полагања стручног испита.